آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه ابزار دقیق مرکز رشد مجهز به انواع اسیلوسکوپ،فانکشن، منبع تغذیه، SMDو ... وانواع قطعات الکترونیکی می باشد.برای دریافت لیست تجهیزات بر روی فایل زیر کلیک کنید.