آزمایشگاه بیو الکتریک و ابزار دقیق

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه ابزار دقیق مرکز رشد مجهز به انواع اسیلوسکوپ،فانکشن، منبع تغذیه، SMD، ...

اشتراک در آزمایشگاه بیو الکتریک و ابزار دقیق