آزمایشگاه سنتز مواد

آزمایشگاه سنتز مواد

آزمایشگاه بیو مواد

آزمایشگاه سنتز مواد مرکز رشد مجهز به انواع دستگاه های آون خلا ،هود شیمیایی،هات پلیت مگنت و ....

اشتراک در آزمایشگاه سنتز مواد