اساسنامه

ماده ۱- تعاريف

۱-۱ مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت تخصصی حرفه ای تجهیزات پزشکی که با ارائه خدمات حمایتی، کسب و کارهای دانش بنیان را توسعه می دهد. مرکز رشد با ارائه خدمات تخصصی و عمومی از کارآفرینان، واحدهای نوپای فعالی که دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوریند و واحد های R&D صنایع پشتیبانی می کند. خدمات مرکز رشد شامل موارد زیر است:   

- تأمين محل كار (به صورت اجاره)

- خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

- خدمات مديريتي، حقوقي و اخلاق پزشكي، مالي، اعتباري، دسترسی به سرمایه های جدید، پروژه يابي و بازاريابي، اقتصادی

- آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

- ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

- حمایت از واحد های فناوری جهت انجام آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی(QC)

- مشاوره و ارائه حمایت های تخصصی واحد های فناوری جهت اخذ مجوز و موافقت های لازم به منظور تولید مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی

- حمایت از واحد های فناوری جهت انجام تعمیر و نگهداری و آزمون های کنترلی دوره ای تجهیزات پزشکی

- تعامل و همکاری در امور مشاوره مدیریت تجهیزات پزشکی مراکز تشخیصی و درمانی به منظور ایجاد ارتباط نزدیک

- تعامل و همکاری با بخش های R&D شرکت های تجهیزات پزشکی به منظور ایجاد ارتباط و تعامل با این مراکز

- تعامل و همکاری با سایر مراکز رشد، پارک ها علمی و فناوری داخلی و خارج از کشور

۱-۲ سازمان موسس: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مركز رشد را تأسيس نموده و تأمين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غير دولتي به عهده مي گيرد.

۱-۳ واحدهاي فناوري: واحدهايي هستند، داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات، طراحي مهندسي معكوس، انتقال فناوري و ارائه خدمات تخصصي جهت ارتقا بهداشت و سلامت جامعه فعاليت مي نمايند. اين واحدها شامل شركت هاي خصوصي، تعاوني واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، مراكز تحقيقاتي مصوب شوراي گسترش وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه هاي اجرايي هستند.

۱-۴ دوره رشد مقدماتي: به دوره اي گفته مي شود كه حداكثرمدت آن ۶ ماه و طي آن به افراد و يا گروههاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه هستند؛ براي آشنايي با بازار‏، شناسايي گروه كاري مرتبط با ايده، تقويت و تثبيت ايده اوليه و ايجاد هويت حقوقي مستقل، مشاوره و آموزش هاي لازم داده مي شود كه در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي، مي توانند متقاضي تشكيل واحدهاي نوپا و اسكان رسمي در مركز رشد شوند. اين دوره ها در واحدي از مركز رشد به نام بخش رشد مقدماتي برگزار مي گردد و زمان آن با تصويب رئيس مركز رشد تا ۹ ماه قابل افزايش است.

۱-۵ دوره رشد: دوره اي است حداكثر ۳ ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند. اين زمان با تصويب شوراي مركز رشد تا ۵ سال قابل افزايش است.

ماده ۲- اهداف

۲-۱ بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

۲-۲  ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

۲-۳ كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

۲-۴ ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

۲-۵ بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي

۲-۶ بستر سازی جهت توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

۲-۷ افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای فناوری و پژوهشی اقتصاد محور و نیز توجه به کارآفرینی مولد برای دانش آموختگان

۲-۸ پیوند و تولید زبان مشترک بین سازمان های اقتصادی و دانشگاه

۲-۹ بستر سازي جهت پیوند بین واحدهای توسعه و تحقیق (R&D ) شرکت های بزرگ تولیدی و شرکت های نوبنیاد

۲-۱۰افزایش قدرت رقابت با افزایش نسبت شرکتهای دانش بنیان در حوزه مهندسی پزشکی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع موجود از طریق مرکز رشد

۲-۱۱ افزایش سهم تحقیق و توسعه در گردش مالی صنایع و سازمانهای فعال در حوزه مهندسی پزشکی

ماده ۳- وظايف

۳-۱ حمايت مالي و معنوی از واحدهاي مستقر در مركز رشد با توجه به فعاليت هاي واحدهاي فناور مندرج در بند ۱-۳

۲-۳ تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

۳-۳ ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

۴-۳ حمایت و نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

۵-۳ حمایت و نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

۳-۶ استقرار واحدهاي فناور متقاضي در بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

۳-۷ استقرار واحدهاي توسعه و تحقیق شرکت های تولیدی داخلی و خارجی در مرکز رشد به جهت پیوند بخش توسعه و تحقیق (R&D ) شرکت های بزرگ، مراکز فناوری بین المللی با دانش آموختگان و شرکت های نوبنیاد به منظور دستیابی به "صنعت دانش محور و دانش صنعت محور"

تبصره: انجام فعاليت هاي زير توسط مراكز رشد ممنوع است:

۱- مشاركت در سهام واحدهاي فناوري (مستقر در مركز رشد)

۲- استخدام هيأت علمي

۳- انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناي موارد زير كه بايد به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيز برسند:

- پروژه هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراكز رشد

- پروژه هايي كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد انجام مي شوند.

ماده ۴- اركان مركز رشد

۴-۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴-۲ هيأت امنا

۴-۳ رئيس مركز رشد

۴-۴ شوراي مركز رشد

ماده ۵- هيأت امنا:

 هيأت امناي مراكز رشد همان هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهد بود.

ماده ۶- وظايف و اختيارات هيأت امنا

وظايف و اختيارات هيأت امنا مطابق با قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسه ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/۲/۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.

ماده ۷- وظايف رئيس مركز رشد

۷-۱ اداره كليه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه، آيين نامه هاي مصوب و مصوبه هاي هيأت امنا

۷-۲ پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به شوراي مركز رشد

۷-۳ حمایت و نظارت بر فعاليت واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد در جهت حصول اطمينان از انطباق فعاليت ها با اهداف پيش بيني شده

۷-۴ ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقا و توسعه واحدهاي فناوري

۷-۵ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در رابطه با تأمين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي مركز رشد

۷-۶ عقد قرارداد به نمايندگي از مركز رشد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

۷-۷ ارائه گزارش عملكرد ساليانه مركز رشد به شوراي مركز رشد

۷-۸ تهيه تراز مالي سالانه مركز رشد

ماده ۸- تركيب شوراي مركز رشد

۸-۱ رئيس مركز رشد (رئيس شورا)

۸-۲ يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاه هاي اجرايي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و يا تأييد و صدور حكم توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸-۳ دو نفر از محققان، كارشناسان خبره و يا كارآفرينان متناسب با رشته تخصصي فعاليت هاي مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸-۴ يك نفر كارشناس خبره اقتصادي به پشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸-۵ يك نفر از مديران شركت هاي خصوصي يا تعاوني فعال در زمينه فناوري متناسب با فعاليت هاي مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸-۶ معاون مركز رشد (دبير شورا)

ماده ۹- وظايف و اختيارات شوراي مركز رشد

۹-۱ پيشنهاد و تصويب اوليه خط مشي و سياست هاي علمي و فناوري مركز رشد جهت ارائه به هيأت امنا

۹-۲ پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليت هاي مركز رشد به هيأت امنا

۹-۳ بررسي و تصويب اوليه تراز مالي سالانه مركز رشد بر اساس شاخص هاي مصوب جهت ارائه به هيأت امنا

۹-۴ تأييد آيين نامه هاي اجرايي مركز رشد

۹-۵ تصويب صلاحيت واحدهاي فناور جهت استقرار در مركز رشد

۹-۶ انعقاد قرارداد خدمات مشاوره ای و مدیریت تجهیزات پزشکی با مراکز پزشکی تشخیصی و درمانی (دولتی و خصوصی) جهت ایجاد ارتباط نزدیک و تعامل بیشتر با مصرف کننده

۹-۷ انعقاد قرارداد خدماتی با شرکت های تولیدی در جهت ایجاد ارتباط با اینگونه شرکت ها منطبق با اهداف واستراتژی پیش بینی شده مرکز رشد فناوری مواد وتجهیزات پزشکی

۹-۸ بررسي عملكرد سالانه مركز رشد

۹-۹ پيشنهاد انحلال مركز رشد به رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۹-۱۰ پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري از طريق رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ماده ۱۰- وظايف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰-۱ تامين منابع مالي مورد نياز مركز رشد

۱۰-۲ انتصاب رئيس مركز رشد به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰-۳ تأمين ستاد مديريتي و نيروي انساني بخش ستادي با پیشنهاد رئیس مرکز رشد

۱۰-۴ پيشنهاد انحلال مركز رشد به كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري

ماده ۱۱- مقررات مالي:

مركز رشد از نظر مقرارت مالي مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها مي باشد.

ماده ۱۲- منابع مالي

منابع مالي مركز رشد عبارتند از:

۱۲-۱ بودجه سالانه مركز رشد كه از محل اعتبارات عمومي كشور تأمين مي گردد.

۱۲-۲ كمك هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

۱۲-۳ درآمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليت هاي مركز رشد طبق قراردادهاي منعقد شده، دريافت حق امتياز و یا ثبت نام فراخوان و برگزاری جشنواره های مرتبط با موضوع مرکز رشد فناوری مواد وتجهیزات پزشکی 

۱۲-۴ عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرايي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي با رعايت تبصره ذيل ماده ۳

ماده ۱۳- هرگونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي مراكز رشد، با تأييد كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري و با تصويب شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۴- در صورت هرگونه سكوت يا تعارض مفاد اساسنامه با آئين نامه تأسيس و راه اندازي مراكز رشد واحدهاي فناوري در علوم پزشكي، مفاد آيين نامه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵- اين اساسنامه در ۱۵ ماده و ۲ تبصره در تاريخ ۲/۴/۸۹ جهت طرح در شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي توسط شورای برنامه ریزی مرکز رشد فناوری مواد وتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشنهاد می گردد.