استراتژی مرکز رشد

استراتژی مرکز رشد توسط شورای برنامه ریزی مرکز در جلسه ۵/۳/۸۹ تدوین شده است. این شورا متشکل از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برجسته فعال در زمینه مواد و تجهیزات پزشکی استان، مدیران برجسته آموزش مهندسی پزشکی استان و کارشناسان اداره تجهیزات دانشگاه می باشد. استراتژی مرکز رشد به شرح زیر تدوین شده است:

  • حمایت از شرکت های نوبنیاد به منظورکاهش ریسک سرمایه گذاری جهت ارائه خدمات و تولید
  • کاهش ریسک موسسات نوبنیاد با کمک برای جذب سرمایه های اولیه و ارائه مشاوره های لازم 
  • حفظ و حراست از ایده های نو
  • هدایت ایده ها به سمت تولید و عرضه محصولی قابل اعتماد با ارزش افزوده بالا
  • حمایت از سرمایه های فکری و مادی
  • ایجاد شرایط بهره گیری مشترک از امکانات (تجهیزات پایه، تجهیزات تکنیکی و تخصصی) و خدمات مورد نیاز موسسات نوبنیاد جهت کاهش ریسک ارائه خدمات تخصصی و تولیدی (خدماتی شامل: اسکان، اطلاع رسانی،خدمات اداری، فنی و تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی، دسترسی آسان به منابع علمی و خرید قطعات و لوازم مورد نیاز که تهیه آن  در کشور میسر نیست.)
  • حمایت های مالی، قانونی و معنوی از موسسات نوبنیاد