اهداف مرکز رشد

اهداف مرکز رشد توسط شورای برنامه ریزی مرکز در جلسه ۵/۳/۸۹ تدوین شده است. این شورا متشکل از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برجسته فعال در زمینه مواد و تجهیزات پزشکی استان، مدیران برجسته آموزش مهندسی پزشکی استان و کارشناسان اداره تجهیزات دانشگاه می باشد. اهداف مرکز رشد به شرح زیر تدوین شده است:

هدف اصلی مرکز رشد فناوری مواد و تجهيزات پزشکی: دستیابی بيشتر به "صنعت دانش محور" و "دانش صنعت محور"

اهداف جزئی این مرکز:

 • ایجاد بستر مناسب جهت تجاري سازی دستاوردهاي تحقيقاتي 
 •  ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري مواد و تجهیزات پزشکی
 • ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی
 • بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی به منظور ايجاد فرصت هاي مناسب شغلي
 • توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري مواد و تجهیزات پزشکی قابل عرضه به بازار
 • افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های فناوری و پژوهشی اقتصاد محور و نیز توجه به کارآفرینی مولد برای دانش آموختگان
 • کمک به شکل گیری موسسات خصوصی در عرصه های مختلف فناوری مواد و تجهیزات پزشکی، به طوری که این موسسات به عنوان کارآفرینان مخاطره جو مطرح می شوند.
 • پیوند و تولید زبان مشترک بین صنعت و دانشگاه
 • بسترسازی لازم جهت کارآفرینی و توسعه فناوری 
 • ایجاد جاذبه و انگیزه برای شکل گیری شرکت های خصوصی فناوری
 • کمک به اشتغال فارغ التحصیلان گرايش هاي مهندسي پزشكي و وابسته
 •  رشد اقتصادی منطقه