تعهدات موسسات مستقر

تعهداتی که صاحبان ایده و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد ملزم به انجام آن هستند عبارتند از :

 

  - رعايت ضوابط و مقررات مرکز رشد و اجتماعات عمومی

 

  - تلاش فعال در جهت دستيابی به اهداف کمی و کيفی برنامه ی ارایه شده

 

  - پرداخت هزينه ها طبق تعرفه و باز پرداخت اعتبارات دريافتی در مدت تعيين شده