خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

این مرکز به منظور ارایه خدمات آزمايشگاهی و کارگاهی نسبت به تجهيز و توسعه ی آزمايشگاه های زیر اقدام نموده است:

 

·  آزمايشگاه الکترونيک و ابزار دقیق پزشکی

 

·  آزمایشگاه سنتز مواد

 

·   امکان استفاده از آزمايشگاه ها و محيط های کلينيکی و پارا کلينيکی از طریق هماهنگی با مراکز بيمارستانی

 

  از آنجا که واحدهای مستقر در مرکز برحسب زمينه ی فعاليتشان نياز به خدمات متنوع آزمايشگاهی و کارگاهی دارند به منظور گسترش اين گونه خدمات، امکان استفاده از خدمات ساير مراکز و ارگان ها نيز در قالب شبکه ی همکار فراهم می گردد.