خدمات علمی و مشاوره ای

خدمات علمی و مشاوره ای این مرکز عبارتند از :

 

الف- آموزش

 

بهره مندی ازآموزش های عمومی و تخصصی مرتبط، نقش مهمی در ارتقاء سطح قابليت ها و توانمندي های کارآفرينان و در نتيجه، رشد و بالندگی موسسات و واحد های فناور دارد. از اين رو، يکی از خدمات مهم مرکزرشد فناوری مواد  و تجهيزات پزشکی، ارایه ی اين گونه آموزش ها به موسسات مستقر در مرکز است. در اين راستا، بخش آموزش و واحد خدمات علمی مرکز مسوولیت، برآورد نيازهای آموزشی موسسات و برنامه ريزی برای ارائه خدمات آموزشی در زمينه های کارآفرينی و کارتيمی، تدوين طرح تجاری، مديريت، بازاريابی، امورحقوقی و سايرآموزش های عمومی مورد نياز صاحبان ایده و موسسات را بر عهده دارد.

 

ب- مشاوره

 

     در کنار برگزاری دوره های آموزشی، ارایه خدمات مشاوره ای با بهره گيری از مشاورين متخصص در زمينه های زير و براساس در خواست واحدها قابل ارایه می باشد: 

                 

  مشاوره ی حقوقی

  مشاوره ی اقتصادی و شناخت بازار

  مشاوره ی تخصصی مهندسی کامپيوتر و الکترونيک

  مشاوره ی تخصصی پزشکی

  مشاوره ی تخصصی مهندسی طراحی صنعتی و مکانيک 

  مشاوره ی تخصصی مهندسی بیومواد و بیومکانیک

  مشاوره ی تخصصی مهندسی بیوالکتریک 

  مشاوره ی تخصصی فیزیک پزشکی