خدمات پشتیبانی

 

خدمات پشتيبانی زير به صاحبان ایده و موسسات ارایه می گردد:

 

الف - خدمات اداری

- دفتر کار

- تجهيزات اداری

- خدمات منشی گری

- خدمات تايپ و تکثير

- خدمات کارپردازی

- سالن اجتماعات و سالن کنفرانس

ب- خدمات رايانه ای:

- کامپيوتر

- اتصال به شبکهLAN  و دسترسی به امکانات موجود در شبکه

- اختصاصE-Mail  و فضای لازم برای ايجادHome Page

- ساير تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری در صورت امکان