دوره رشد

شرکت های کوچک و متوسط در فرایند رونق اقتصادی، همچنین در توسعه ی فناوری و به تبع آن، در کارآفرينی نقش موثری دارند. اما واقعیت این است که اين شرکت ها در شروع کار باخطرات گوناگونی مواجه هستند و برای عبور از مراحل اوليه بايد ريسک هايي را تحمل کنند. مراکز رشد، زيرساخت های لازم برای کاهش ريسک اين شرکت ها را فراهم مي کنند تا بتوانند به اهداف تکنولوژيک خود برسند. مدت استقرار شرکت ها در اين مرکز رشد از۳ تا ۵ سال متغیر است.  خدمات مرکز به این شرکت ها شامل خدمات پشتيبانی، آزمايشگاهی، بازاريابی، مدیریت و خدمات مالی است. بخشی از اين خدمات به صورت اعتباری است که پس از دورهی رشد با ضوابط و شرايط مرکز باز پس گرفته می شود و بخشی بايد توسط خود واحدهای فناور پرداخت شود.