دکتر حسین ربانی

نام و نام خانوادگی:            دکتر حسین ربانی

 

سمت:                       رئیس مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصویر  

 

پست الکترونیک:            h_rabbani@med.mui.ac.ir