دکتر سعید کرمانی

نام و نام خانوادگی:                دکتر سعید کرمانی

 

سمت:                               رییس مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی

                                          دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

پست الکترونیک:                  Kermani@med.mui.ac.ir