دکتر فرشید سهیلی

نام و نام خاونوادگی:                 دکتر فرشید سهیلی

 

سمت:                                   مدیر عامل شرکت نانو واحد صنعت

 

پست الکترونیک:                       farsh.s@gmail.com