دکتر محمد رضا رفیعی نیا

نام و نام خانودادگی:               دکتر محمد رضا رفیعی نیا

 

سمت:                                   رئیس مرکز بیوسنسور

 

پست الکترونیک:                   m_rafienia@med.mui.ac.ir