شرکت پیشتاز صنعت کارینا

شرکت پیشتاز صنعت کارینا در زمینه تولید مولاژهای آموزشی پزشکی و پرستاری فعالیت دارد. صفحه احتصاصی این شرکت در پورتال جامع پژوهشی کشور را از اینجا مشاهده کنید.