فراخوان تجاری سازی محصولات فناورانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مدیریت توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان در راستای تحقق اهداف و ماموریت های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از طرحهای فناورانه و پاسخگویی به نیازهای استراتژیک کشور در عرصه فناوری های دارویی، در قالب نقشه راه توسعه فناوریها، و ایفای نقش موثر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آن، بدنبال عقد قراراداد توسعه دانش و فناوری فرآورده های دارویی با صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با اعتبار معادل ۱۵ میلیارد ریال، در فاز دوم در صدد شناسایی، ارزیابی و انتخاب دانش و فناوریهای قابل تجاری سازی اختراعات نخبگان و فناوران با هدف سرمایه گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، از اساتید و فناوران عزیزی که طرحها و پروژه های فناورانه ی آنان در مرحله تولید نیمه صنعتی یا آماده ورود به بازار هستند دعوت میشود که طرحهای خود را به منظور ارزیابی از طریق گفته شده در فایل زیر ارسال نمایند.

فایل پیوست: