فراخوان سومين فستيوال بازار دارايي فكري (نوآوريهاي تجهيزات پزشكي)

  • مركز فن بازار ملي ايران (پارك فناوري پرديس) با همكاري شركت فرابورس ايران و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پس از برگزاري موفق فستيوال نوآوريهاي صنعت لوازم خانگي كه در ديماه ۹۴ وبا استقبال گسترده صنعتگران اين صنعت برگزار شد در نظر دارد سومين فستيوال بازار دارايي فكري را در زمينه نوآوريهاي حوزه تجهيزات پزشكي را در خردادماه ۱۳۹۵ برگزار نمايد.

 

  • اين فستيوال تخصصي به منظور تجاري سازي نوآوري ها ي حوزه تجهيزات پزشكي شامل تجهيزات و لوازم بيمارستاني، دندانپزشكي و آزمايشگاهي از طريق معامله / جذب سرمايه گذار در بازار دارايي فكري و با حضور سرمايه گذاران و توليدكنندگان تجيهزات پزشكي برگزار ميشود.

تبصره:  نوآوري هاي مربوط به كالاهاي مصرفي در اين فستيوال پذيرفته نميشوند.

 

  • اختراعات حائز شرايط، پس از طي فرآيند ارزيابي و انتخاب در روز برگزاري فستيوال به زمينه تعامل بين طرفين با برگزاري جلسات رودررو فراهم ميشود.مخاطبان معرفي شده و در صورت حصول توافق و انجام معامله از طريق بازار دارايي فكري، حمايت هاي مادي و معنوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي تكميل مستندات اختراعات و نيز خريد اختراعات توسط صنعتگران و سرمايه گذاران در قالب ارائه تسهيلات وجود خواهد داشت.

 

مخترعاني كه تمايل به حضور در اين فستيوال را دارند، مقتضي است با توجه به شرايط مندرج در پيوست نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه تصوير گواهي ثبت اختراع حداكثر تا ۲۶ فروردين به آدرس پست الكترونيك festival@techmart.ir اقدام نمايند.

 

  • متقاضيان ميتوانند براي دريافت فرم ثب تنام و كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص به سايت فستيوال به نشاني www.techfestival.ir مراجعه نموده و يا با شماره هاي ۸۸۳۵۹۴۸۲ و ۸۸۳۵۹۶۱۲-۲۱ تماس حاصل نمايند.