فعالیت‌های جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

صندوق حمایت از پژوهشگران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  حمایت ها و فعالیت های خود از پژوهشگران را در سه حوزه جدید دنبال می کند.

به نقل از سایت   صندوق ،)) بازار پژوهش و فناوری )) ،((حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی(( ، ((حمایت مالی از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران خارج کشور برای حضور در مراکز علمی و فناوری)) از عرصه های جدید فعالیت صندوق می باشد.