مخاطبین مرکز

مخاطبین مرکز رشد:

این مرکز می تواند تعامل و همکاری سازنده ای با افراد و ارگان های مشروحه ی زیر داشته باشد:

·  صاحبان ایده های نو و محوری در زمینه ی فناوری مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی

· موسسات تحقيقاتی- توليدی فناوری مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی

·  شرکت های خصوصی توليد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و واحدهای D&R آن ها

·  شرکت های خدمات مهندسی تجهیزات پزشکی

· واحد های تحقيقاتی- توليدی نوپا

مزاياي استقرار در مرکز رشد فناوری مواد و تجهيزات پزشکی

·  فراهم بودن دفتر کار مدرن و زيرساخت های اداری لازم

· ارایه ی خدمات پشتيبانی، علمی و مشاوره ای برای فعاليت شرکت ها و واحدهای فناور

·  بهره گيری و استفاده از امکانات کارگاهی و آزمايشگاههای الکترونیک و ابزار دقیق پزشکی و سنتز مواد

·  تسهيل در روند استفاده از بعضی تسهيلات با توجه به روابط و تعاملات مرکز رشد با سازمان ها و نهادهای دولتی و غير دولتی

· برخورداری از هم افزايی علمی و فنی، تبادل نظرات و همفکری در زمينه های گوناگون برای شرکت های حاضر در مرکز رشد