مطالب آموزشی

اسانامه مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برای دریافت فایل اساسنامه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی فایل زیر کلیک کنید.

چالش های توسعه فناوری در دانشگاه علوم پزشکی

برای دریافت فایل ارائه شده  توسط دکتر سعید کرمانی رئیس مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی در شورای فناوری دانشگاه پیرامون زیر ساخت ها و چالش های توسعه فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی بر روی فایل زیر کلیک کنید.

آشنایی با مراکز رشد

اسلاید مرکز رشد
اشتراک در مطالب آموزشی