مهندس اصغر بکرانی

نام و نام خانوادگی:                       مهندس اصغر بکرانی

 

سمت:                                         رئیس اداره تجهیزات پزشکی ،معاونت درمان

  

پست الکترونیکی:                        bakrani@gmail.com