مهندس حمید مهدوی

نام و نام خانوادگی:                   مهندس حمید مهدوی

  

سمت:                                     مدیر پارکها و مراکز رشد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

پست الکترونیک:                        hmahdavi@istt.org