چالش های توسعه فناوری در دانشگاه علوم پزشکی

برای دریافت فایل ارائه شده توسط دکتر سعید کرمانی رئیس مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی  در شورای فناوری دانشگاه پیرامون زیر ساخت ها و چالش های توسعه فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بر روی فایل زیر کلیک کنید.